Wednesday, 3 June 2015

Main Monastery

วัดหนองป่าพง / Wat Nong Pah Pong


ประธานสงฆ์
พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)

ที่ตั้ง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190Goto Website, click here

โทรศัพท์ 0-4526-7563
โทรสาร 0-4526-8084

ก่อตั้ง
วันที่ 8 มีนาคม 2497

บูรพาจารย์
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

เกิด
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2461

อุปสมบท
วันที่ 26 เมษายน 2482
เมื่ออายุ 21 ปี

ละสังขาร
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2535
เวลา 05.20 น.

สิริรวมอายุ
74 ปี 53 พรรษา